TVISTEMÅL

Kaliber Advokatbyrå hjälper dig med tvistelösning inom och utom domstol i frågor som rör samäganderätt, skadestånd, fordringsrätt, ställföreträdaransvar och personligt betalningsansvar.

Samäganderätt

Om egendom samägs och delägarna inte kan komma överens kan någon av dem ansöka hos tingsrätten om försäljning på offentlig auktion eller att god man utses för förvaltning av egendomen. Vi åtar oss uppdrag som god man enligt samäganderättslagen och som ombud i tvister som gäller samäganderätt.

Fordringsrätt

Uppkommer en tvist gällande en fordran och parterna inte kan komma överens kan talan föras vid domstol. Vi åtar oss uppdrag som ombud i frågor som rör fordringsrätt.

Ställföreträdaransvar och personligt betalningsansvar

En företrädare för en juridisk person kan drabbas av ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Ställföreträdare kan även drabbas av ansvar för obetalda skulder till borgenärer om bolaget var likvidationspliktigt. Vi åtar oss uppdrag som ombud i frågor som rör ställföreträdaransvar och personligt betalningsansvar.

Skadestånd

Skadestånd är den ersättning som den som orsakat en skada betalar till den som drabbats av skadan för att ersätta skadan. Vi åtar oss uppdrag som ombud i frågor som rör skadeståndsrätt.

Kontakta oss om du har frågor eller vill anlita oss.